Hble. Sra. Laura Vilagrà Pons

Consellera de la Presidència

Departament de la Presidència

Sant Honorat, 3

08002-Barcelona

Assumpte: Petició d’aprovació de moratòria relativa a projectes urbanístics, extractius, infraestructurals i llicències d’obres en l’àmbit del Parc Natural del Montseny.

Els sotasignats Carles Lumeras i Medrano, amb DNI 37635919F, actuant en nom i representació de la COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY (CSM), amb CIF G58516410; Francesc Espinal i Trias, amb DNI 37288220E, actuant en nom i representació de la Lliga per la defensa del patrimoni natural (DEPANA), amb CIF G58459280; Fernando Daniel Saz Corcho, amb DNI 47730256N, actuant en nom i representació de FEDERACIÓ D’ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA (FEAC), amb CIF G62110325; i Asunción Ruiz Guijosa, amb DNI 51666338N, actuant en nom i representació de SEO/BirdLife, amb CIF G28795961, MANIFESTEN:

QUE la situació creada per l’anul·lació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny, que fou aprovat l’11 de desembre de 2008 per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC, núm. 5308 de 30 de gener de 2009), mitjançant la sentència del Tribunal Suprem núm. 2650/2016, de 16 de desembre, ha fet retrocedir la protecció jurídica específica d’aquest espai natural a la situació existent l’any 1977.

QUE la possible aprovació d’un nou Decret de Parc natural del Montseny, que s’està gestant des de fa uns anys, no pot resoldre, per la seva mateixa essència, els problemes de protecció específica de determinades àrees sensibles d’aquest territori, ateses les limitacions del text que s’ha atribuït a aquest nou Decret en la fase de consulta pública, fet que resta confirmat pel contingut de l’informe emès pel Consell de Protecció de la Natura, el 5 de novembre de 2018, en relació a l’esmentat Decret.

QUE el perllongament de la situació descrita, al llarg dels dos darrers anys, està comportant una conjuntura d’indefensió jurídica que ha permès la proliferació d’un seguit de projectes de tipus urbanístic, extractius i d’infraestructures (vegeu l’ANNEX I adjunt), que posen en perill, fins i tot, la supervivència dels hàbitats que actualment conformen l’aixopluc d’espècies endèmiques en perill com és el tritó del Mo0ntseny (Calotriton arnoldi).

QUE la pervivència d’un espai natural, de la qualitat i importància ecosistèmica que aporta el massís del Montseny, és un tema de país que requereix d’una reglamentació clara i perdurable, tant pel que fa a la determinació de les àrees a protegir, com pels nivells de protecció assignats a cadascuna d’elles.

QUE davant d’aquesta tessitura, les entitats sotasignades estan gestionant la redacció d’una proposta de llei, que presentaran a la Mesa del Parlament de Catalunya en format d’Iniciativa Legislativa Popular, amb l’objecte de que sigui discutida i aprovada en el Ple d’aquest Parlament, on es determinaran els aspectes assenyalats al paràgraf anterior.

QUE tenint en compte tot el que ha estat exposat més amunt, les entitats sotasignades, que disposen d’una amplia representació en el camp ambiental a Catalunya i una vinculació específica al massís montsenyencs, des de fa dècades,

SOL·LICITEN:

QUE, en evitació de danys ambientals irreparables es decreti una moratòria, per a tota classe de nous projectes i per la concessió de llicències d’obres de tots aquells que no hagin estat executats, a partir del 15 de maig de 2019, dins l’àrea compresa pels límits geogràfics determinats pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny de l’any 2009, mentre no s’hagi definit el nou marc legal de protecció del Parc Natural del Montseny.

Per tal que així consti, signen el present escrit:

Per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)

Carles Lumeras i Medrano

Per la Lliga per la Defensa dels Espais Naturals (DEPANA)

Francesc Espinal i Trias

Per la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunyan (FEAC)

Fernando Daniel Saz Corcho

Per SEO/BirdLife

Asunción Ruiz Guijosa

Barcelona, a 9 d’abril de 2019

ANNEX I

Llistat (no exhaustiu) de projectes que afecten temes ambientals relatius al Parc natural del Montseny o als seus límits, gestionats posteriorment a l’anul·lació del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny (desembre de 2016)
 

Data

Títol

març 2017

Modificació puntual de les NN SS de PP UU del municipi de Viladrau, qualificació del sòl pel sistema d'abastament d'aigua potable (aprovació inicial Ajuntament).

abril 2017

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Viladrau (OTAABA20170035, URB 041-17).

juliol 2017

Projecte en sòl no urbanitzable per la rehabilitació de l'edifici annex a l'ermita de Santa Magdalena, TM de Fogars de Montclús (OTAABA20170094, AIA 016-17).

agost 2017

Pla especial projectual per la intervenció a l'actual sistema d'abastament d'aigua a Viladrau.

setembre 2017

Sol·licitud de concessió d'explotació d'aigües subterrànies de l'empres Liquats Vegetals SA, al terme municipal de Viladrau (Osona).

novembre 2017

SANT CELONI: Repotenciació de la línia aèria de transport d'energia elèctrica a 220kV, simple circuit Red Eléctrica de España.

novembre 2017

Avanç del Pla Especial Urbanístic de l'Hotel de Santa Fe de Montseny, del terme municipal de Fogars de Montclús (OTAABA20140260-URB 224-14).

febrer de 2018

Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic de desenvolupament sistema abastament d'aigua potable. Ajuntament de Viladrau.

juny 2018

Projecte executiu de la segona fase de pavimentació del camí veïnat de Vilaseca, al terme municipal de Montseny. Ref.: (OTAABA20170185 - 129-17).

juny 2018

Projecte d'urbanització per la millora de l'accessibilitat de vianants al nucli urbà de Montseny (aprovació inicial).

juny 2018

POUM del Municipi de Viladrau (aprovació inicial).

juliol 2018

Pla parcial urbanístic de Can Poi (la Garriga), (OTAABA20180017).

juliol 2018

Pla zonal de carreteres de la Diputació de Barcelona.

juliol 2018

Projecte pavimentació camí de La Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret. Fogars de Montclús (OTAABA20180107-135-18).

setembre 2018

Modificació puntual del POUM per precisar la regulació dels supòsits d'actuacions previstes d'usos forestals i d'activitats silvícoles al terme municipal de Santa Ma de Palautordera (OTAABA20170191-097-17).

octubre 2018

Projecte pavimentació camí de Can Rovira a Can Satanàs. Fogars de Montclús (OTAABA20180108-136-18).

gener 2019

Projecte de pavimentació del camí de la carretera BV-5114 a Mosqueroles fase 1, del terme municipal de Fogars de Montclús (OTAABA20180206 - 259-18).

febrer 2019

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a la implantació de l'estació depuradora. Liquats Vegetals, S. A. Exp. 3643-19 (OAA20190007).

febrer 2019

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal del sector A i el sector B, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (OTAABA20180214 - 245-18).

març 2019

Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Garriga (OTAABA20190053 - 072-19).

 

Sant Celoni, 29 de març de 2019

Afegeix un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.