Iniciativa Legislativa Popular del Montseny

Text íntegre de la moció presentada per la CSM i defensada per la CUP al Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni, que s'aprovà el dia 5 de juny passat

Amics i amigues,

Us presentem a sota el text íntegre de la moció que es va aprovar el passat dia 5 de juny al Ple de l'Ajuntamengt de Sant Celoni, i que ha estat remesa a a l’Ajuntament de Montseny, a l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya així com als ajuntaments de Fogars de Monclús i de Sant Esteve de Palautordera.


10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, EN NOM DE LA COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY, PER RECLAMAR A L’AJUNTAMENT DE MONTSENY L’ATURADA DE LES OBRES D’ASFALTATGE DE LA PISTA FORESTAL EXISTENT DES DE LA FONT DE LES NÀIADES FINS A LA FONT BONA, ENTRE SANT MARÇAL I LES ILLES; I L’ATURADA IMMEDIATA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A LA TORDERA.
(...)
Després d’aquestes intervencions, per 10 vots a favor de les senyores Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Bueno i Masferrer, i 5 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño i Capote, el Ple municipal ACORDA que el text de la moció presentada pel grup municipal de la CUP quedi substituït per l’esmena presentada pel  grup municipal de CiU, el contingut de la qual es transcriu a continuació, amb el resultat de la votació que també s’indica:

El passat mes de febrer la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) va emetre un comunicat on alertava que al llarg d’aquest any 2014, l’Ajuntament de Montseny tenia previst executar les obres del projecte “Fase II d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-53001 amb V-5115”.

En data 24 de març de 2014 l’Ajuntament de Montseny va adjudicar les obres per asfaltar 3.700 metres de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural del Montseny i capçalera de la Tordera, amb la conseqüent entrada de maquinària pesant, tala d’arbres, obertura de rases, moviments de terres, desviament i canalització d’aigües.

El passat 27 d’abril unes 300 persones, amb el suport de 16 entitats del territori montsenyenc, es van mobilitzar per oposar-se a l’execució del projecte, en un marxa que es va iniciar a Sant Celoni i es va desplaçar fins a la rotonda de Campins, al terme municipal de Fogars de Montclús.

El passat 29 d’abril es van iniciar els treballs de desbrossada i moviment de terres en diferents trams dels quasi quatre quilòmetres de la pista forestal. Obres que de moment han quedat aturades fins al proper 30 de juny, per respectar el període de nidificació de fauna salvatge, segons indicacions dels tècnics responsables del Parc Natural del Montseny.

L’objecte formal d’aquest nou vial és la unió dels dos principals eixos de comunicacions del massís, fet que implicarà obrir la circulació al trànsit rodat en un àmbit fins ara força aïllat i salvaguardat de la hiperfreqüentació i l’explotació turística. Una zona de màxima protecció i altament sensible pel que fa a la biodiversitat, catalogada com a Xarxa Natura 2000 i Reserva i d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic pel mateix Pla Especial del Parc Natural del Montseny.

Aquest increment de la mobilitat no obligada tindrà conseqüències directes i indirectes sobre la flora, la fauna i els ecosistemes de la zona: afectació directa sobre hàbitats d’interès comunitari de conservació, alt risc d’atropellament d’espècies de fauna protegides i un augment considerable del risc d’incendi i d’erosió, així com de la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica amb els conseqüents efectes sobre el medi.

L’informe Anàlisis dels impactes i mesures correctores del projecte d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-5301 i BV-5114, emès en data 31 de gener de 2012 i signat per Jordi Soler Insa, cap de la Direcció Territorial Nord de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ja alertava de tots aquests impactes, com també de l’augment d’atropellaments d’amfibis detectats a la pista asfaltada de la Fase I del mateix projecte. Un informe que malauradament va acabar servint de base per a que l’Oficina del Parc Natural del Montseny emetés l’informe preceptiu favorable al projecte.

Aquest projecte va en contra dels objectius de protecció, conservació i dels mateixos valors de desenvolupament socioeconòmic d’una figura com la de Parc Natural i Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

L’obra està pressupostada en més de 311.000 € que seran finançats per l'Ajuntament amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC. Per contra, el municipi del Montseny no disposa de depuradora i aboca les aigües residuals directament sense tractar a la Tordera, al•legant que no disposa de fons suficient per construir una depuradora.

Les aigües fecals del municipi de Montseny són abocades a la Tordera en un tram superior on és captada l'aigua de boca que es subministra a través de la xarxa d'aigua potable a Sant Esteve i a Santa Maria de Palautordera, malmetent la qualitat de l'aigua que consumeixen les veïnes i els veïns d'ambdós municipis.

El passat mes de febrer, la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra va presentar una denúncia a l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest abocament d’aigües fecals al curs alt de la Tordera.

El projecte, promogut per l’Ajuntament de Montseny, té el consentiment i l’informe preceptiu favorable dels gestors del Parc Natural. Els més de 311.000 € que costarà aquesta obra són finançats per ambdues administracions, amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC.

Aquest projecte és, per tant, injustificable des del punt de vista tècnic, ambiental i socioeconòmic, a més de respondre exclusivament a interessos privats, avantposant-los a les prioritats de protecció dels ecosistemes i de la salut pública.

L’òrgan gestor del Parc va disposar l’adhesió del Parc a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), carta que compromet els signants a portar a la pràctica una estratègia local a favor d'un “turisme sostenible”, definit com “qualsevol forma de desenvolupament, equipament o activitat turística que respecti i preservi a llarg termini els recursos naturals, culturals i socials i que contribueixi de manera positiva i equitativa al desenvolupament econòmic i a la plenitud dels individus que viuen, treballen o realitzen una estada en els espais protegits”. L'impuls d'un turisme d'aquest tipus requereix una reflexió global concertada i el reforç de totes les interaccions positives entre l'activitat turística i la resta de sectors del territori. La carta, tanmateix, estableix mesures de canalització del flux de visitants, així com es compromet a establir mesures de control del tràfic, “es duran a terme activitats que promoguin l'ús de transports públics tant per a l'accés a l'espai protegit com per als desplaçaments dins dels seus límits. La reducció de la circulació de vehicles particulars constituirà una prioritat, així com la promoció de la bicicleta o el passeig a peu”. L'asfaltatge d'una pista que connecta les dues vessants del massís i que es preveu oberta al trànsit contradiu aquest compromís explícit.

El model d'explotació intensiva del Parc trenca amb els valors i elements que atreuen un turisme respectuós amb l'entorn, així com malmet dràsticament els ecosistemes i hipoteca qualsevol opció de futur vinculada a un turisme sostenible.

Atès que els efectes sobre el model turístic al Parc Natural del Montseny, com a pol d'atracció econòmica, afecten directament les poblacions situades als peus del massís, considerem necessària la creació d'òrgans de gestió territorial a l'àrea del Montseny, una àrea especialment sensible, tant pel seu valor natural com per la proximitat a Barcelona, que requereix de consensos supramunicipals.

Pels motius exposats, per 10 vots a favor de les senyores Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Bueno i Masferrer, i 5 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño i Capote, el Ple municipal ACORDA:

1. Reclamar a l’Ajuntament de Montseny que retiri el projecte d’arranjament i pavimentació de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes.

2. Demanar a l’Ajuntament de Montseny que acceleri la construcció d’un sistema de recollida i depuració d’aigües residuals i que no es produeixin abocaments sense autorització.

3. Instar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, en concordança amb l'estudi tècnic realitzat pel Parc Natural, a fer marxa enrere en l'autorització atorgada per a l'asfaltatge de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes.

4. Demanar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb la responsabilitat de vetllar pel compliment de la normativa ambiental, exigeixi a l'Ajuntament de Montseny tots els estudis que pertoquen a un espai qualificat com a Xarxa Natura 2000. Entre d'altres, l'informe d’avaluació d'impacte ambiental (AIA), segons Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, així com un estudi de mobilitat; i que procedeixi a l'aturada cautelar de les obres fins que es disposi del conjunt d'informes preceptius pertinents.

5. Sol•licitar a la Diputació de Barcelona la creació d'un organisme consultiu que transcendeixi els límits geogràfics de l'espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva global i d'integració en el territori.

6.  Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny, a l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya així com als ajuntaments de Fogars de Monclús i de Sant Esteve de Palautordera.

Afegeix un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.